Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie formularza rejestracyjnego udziału oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej na podstawie przesłanej faktury proformy.
 • Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://forms.office.com/e/647fu9iC4x do dnia 15 listopada 2023 r.
 • Zgłoszenia udziału możliwe są do dnia 15/11/2023.
 • Zainteresowanych wygłoszeniem referatu lub posteru medialnego, prosimy o przesyłanie abstraktów wraz z tytułami proponowanych wystąpień, wraz z zespołem autorskim, do dnia 03/11/2023.
 • Zgłoszone prace prezentowane będą w formie referatów (prezentacje PowerPoint – do 15 minut) lub posterów multimedialnych (prezentacje w PowerPoint – do 5 minut).
 • Gotowe prezentacje multimedialne należy przesyłać do dnia 13/11/2023 na adres rol-eko@pit.lukasiewicz.gov.pl
 • Komitet Naukowy zastrzega sobie podjęcie decyzji co do sposobu prezentacji.
 • Wiodącym językiem konferencji jest język polski. Wszystkie materiały należy przygotować w języku polskim, jednakże Komitet Naukowy dopuszcza, w wyjątkowych przypadkach, możliwość wygłoszenia referatu/prezentacji posteru w języku angielskim. 

Opłata rejestracyjna

udział w formule stacjonarnej* 750 PLN (+ 23% VAT)
udział w formule online600 PLN (+ 23% VAT)
udział w formule online studenci250 PLN (+ 23% VAT)
 • udział w formule stacjonarnej*

750 PLN (+ 23% VAT)

 • udział w formule online

600 PLN (+ 23% VAT)

 • udział w formule online studenci

250 PLN (+ 23% VAT)

* Opłata obejmuje koszty wyżywienia, wynajęcia sal i sprzętu multimedialnego, materiałów piśmienniczych, udział w kolacji w dniu 28/11/2023. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto Łukasiewicz – PIT w Poznaniu :

SANTANDER BANK POLSKA S.A. II O/POZNAŃ
62 1090 1346 0000 0000 3400 0304

z dopiskiem „ROL – EKO 2023″


Publikacje

Istnieje możliwość bezpłatnego opublikowania referatów w formie:

Anglojęzycznych artykułów naukowych w czasopiśmie “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” (Open Access, CC-BY license, 70 pkt. MEiN, brak opłat za publikację).

 • Wymagania dotyczące tekstu znajdują się na stronie internetowej czasopisma. Zgłoszenie artykułu nie jest równoznaczne z przyjęciem go do publikacji – wszystkie manuskrypty zostaną poddane procesowi recenzji.
 • Kontakt w sprawie publikacji: Sekretarz Redakcji Agnieszka Lewandowicz agnieszka.lewandowicz@pit.lukasiewicz.gov.pl

Artykułów popularnonaukowych w czasopiśmie „Rolnictwo Przyszłości”
https://rolnictwo-przyszlosci.pl/czasopismo lub na portalu https://rolnictwo-przyszlosci.pl.


Kalendarium

do 15 listopada 2023 r.Zgłoszenie udziału w konferencji.
do 13 listopada 2023 r.Nadsyłanie gotowych prezentacji multimedialnych.
 • do 15 września 2023 r.

Wnoszenie opłat za udział w konferencji.

 • do 15 września 2023 r.

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz abstraktem oraz z podaniem tytułu referatu lub posteru multimedialnego.

 • do 25 września 2023 r.

Nadsyłanie gotowych prezentacji multimedialnych.

Anulowania zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailem do 03/11/2023.
W związku z wydłużeniem terminu zgłaszania uczestnictwa do 15 listopada 2023 r., zgłoszenia przesyłane po terminie 3 listopada 2023 r. nie będą mogły być anulowane.
Ze względu na podejmowane zobowiązania związane z organizacją konferencji, wniesione opłaty nie będą podlegać zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po podanym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Konferencji. Wszelkie zmiany w harmonogramie Konferencji wprowadzone przez Organizatora będą dostępne na stronie internetowej https://www.rol-eko.com/

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. O odwołaniu Konferencji Uczestnicy będą informowani drogą mailową. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zwraca całość uiszczonej przez uczestnika opłaty konferencyjnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub czasu trwania Konferencji. O zmianie terminu lub miejsca Konferencji Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.